Til deg som er kunde hos yA – en del av Resurs Bank

Den 01.04.2019 trådte forskrift om betalingstjenester i kraft i Norge. Den nye forskriften, samt endringer i finansavtaleloven og finansforetaksloven, gjennomfører EUs betalingstjenestedirektiv (PSD2) i norsk rett.

De viktigste bestemmelsene og endringene kan du lese om under.

Resurs Bank tilpasser seg de nye bestemmelsene og fra 1. april 2019 vil de nye vilkårene og betingelsene væretilgjengelig på www.ya.no

Hvilke endringer som blir aktuelle for deg avhenger av hvilken eller hvilke betalingstjenester du har.

Som kunde trenger du ikke å foreta deg noe som følge av endringene i vilkårene.

Med vennlig hilsen

yA – en del av Resurs Bank

NYE REGLER VED BETALINGER

Den 1. april 2019 trer den nye forskriften om betalingstjenester i kraft.

Forskriften innebærer at det kan tilbys to nye typer betalings-tjenester, tjenester for å iverksette betale («betalingsfullmakttjenester») og tjenester for å få kontoinformasjon («kontoinforma-sjonstjenester»). Foretak som tilbyr disse tjenestene har vi valgt å benevne som tredjepartsaktører. Forøvrig innebærer de nye bestemmelsene at du som forbruker får bedre beskyttelse, samt styrkes konkurransen mellom foretak som tilbyr betalings- og kontoinformasjonstjenester.

Betalingsfullmakttjenester – tjenester for å iverksette betalinger

Tjeneste for å iverksette en betaling kan gis av en annen aktør enn den banken du har betalingskonto hos. For eksempel kan en nettbutikk tilby deg å iverksette betalingen via en tredjepartsaktør som iverksetter betalingen fra din betalingskonto i banken.

Hvis du velger å betale via en tredjepartsaktør, aksepterer du i betalingsøyeblikket at tredjepartsaktøren får tilgang til din betalingskonto hos banken for å iverksette betalingen som banken senere utfører.

Kontoinformasjonstjenester – tjenester for å samle kontoinformasjon

Det er også tredjepartsaktører som – på internett eller i en mobilapp – samler inn og sammenstiller informasjon fra bankkun-ders betalingskonti. Med en kontoinformasjonstjeneste på nettet kan du velge å motta, via et slikt foretak, aggregert informasjon om betalingskontoene dine som du har i en eller flere banker.

Avtale med tredjepartsaktører

Hvis du ønsker å benytte en tredjepartsaktør til å betale eller for en kontoinformasjonstjeneste, inngår du direkte avtale med denne. Betalingstjenesteforskriften krever samtykke for å benytte tjenestene. Dersom du har samtykket til å benytte en tredjepart, vil banken din dele din kontoinformasjon med og sende kontoinformasjonen til foretaket.

Du bør være oppmerksom på at informasjonen om kontoene dine er gitt til tredjepartsaktøren du har valgt å benytte, og at banken din ikke lenger har kontroll over eller ansvar for hvordan informasjonen blir benyttet. Du kan benytte bankens sik-kerhetsløsninger som BankID, når du benytter disse tjenestene.

Dersom du ikke vil benytte de nye tjenestene, kan du fortsette å utføre banktjenester som vanlig og du vil ikke bli berørt av de nye bestemmelsene om tredjepartsaktører.

Feilaktig betaling eller uautorisert transaksjon

Dersom en betaling er gjennomført feilaktig eller det er blitt foretatt en uautorisert transaksjon fra kontoen din, bør du rap-portere feilen til banken din, selv om du benyttet en betalingsfullmakttjeneste fra en tredjepartsaktør. Hvis du har krav på erstatning, vil du motta det av banken, også ved bruk av tredje-partsaktører.

Krever konsesjon

For at en tredjepartsaktør skal kunne tilby tjenester for å gjennomføre betalinger eller gi kontoinformasjon ved å få tilgang til dine bankkonti, kreves det at foretaket har konsesjon fra Finanstilsynet eller en tilsvarende myndighet i EU/EØS.

Uautoriserte betalingstransaksjoner ved bruk av betalingsfullmektig

Dersom man benytter seg av betalingsfullmakttjenester skal kontohaver dekke inntil 400 kroner i egenandel for tap ved uautoriserte betalingstransaksjoner som skyldes bruk av et tapt eller stjålet betalingsinstrument, dersom personlig sikkerhetsanordning er brukt. Det samme gjelder for betalingstransaksjoner som skyldes uberettiget tilegnelse av et betalingsinstrument dersom kontohaver har mislyktes i å beskytte nevnte personlige sik-kerhetsanordning og denne er brukt.