Reiseforsikring tilknyttet yA Kredittkort

Vi tilbyr en av markedets beste reiseforsikringer innbakt i et kredittkort.

Dette er noe av det forsikringen omfatter:

  • Avbestillingsforsikring ved sykdom,ulykke og død
  • Dekning av medisinske utgifter og hjemtransport ved akutt sykdom/ulykke
  • Dekning av egenandel ved skade på leiebil – inntil 10.000 kr.
  • Gjelder reiser av inntil 90 dagers varighet
  • Forsikringen har ingen egenandel
  • Gratis bruk av online legehjelp med Eyr på reisen

Når er forsikringen gyldig?

Forsikringen er gyldig så lenge du har betalt minst 50 % av reisens transportkostnader med yA Kredittkort. Et eksempel på transportkostnad kan være en flybillett.

Vilkår og dokumenter

Fullstendige vilkår

Forsikringsbevis

Forsikringskort (til reisen)

Skademeldingsskjema (for utskrift/manuell utfylling)

Skademeldingsskjema (for digital utfylling)

Dekningsoversikt

(gjelder f.o.m. 1. juni)
Dekningssummer NOK. Ingen egenandel

ReisegodsEnkeltperson / Familie
Samlet inntil 150 000 / 300 000
Kontanter 5 000 / 10 000
Reisedokumenter (pr. pers) 20 000 / 20 000
Verdigjenstander (grupper) 20 000 / 35 000
Enkeltgjenstander 20 000 / 20 000
Tyveri fra motorvogn 20 000 / 20 000
Sykkel 25 000 / 40 000
Forsinket bagasje 5 000 / 20 000
Reisesyke
Medisinske utgifterUbegrenset
Tannbehandling – Ulykke5 000 / 5 000 pr. pers.
Tannbehandling – Sykdom1 000 / 1 000 pr. pers.
Reiseledsager25 000 / 25 000
Veterinærutgifter 1 000
Ulykke
Dødsfall – Voksen 300 000
Dødsfall – Barn 50 000
Varig medisinsk invaliditet – Voksen 300 000
Varig medisinsk invaliditet – Barn 500 000
Medisinske beh.utg. etter hjemkomst 25 000
Hjemtransport Ubegrenset
Sykeledsagelse / Tilkallelse Ubegrenset inntil 2 pers.
Hjemkall Ubegrenset
Reiseavbrudd 100 000 / 100 000
Privatansvar 15 000 000 / 15 000 000
Egenandel på leiebil 10 000
Rettshjelp 100 000 / 100 000
Forsinkelse
Forsinket avgang3 000 / 6 000
Forsinket ankomst 30 000 / 75 000
Personlig sikkerhet
Evakuering krig Ubegrenset
Evakuering terror Ubegrenset
Evakuering epidemi/ katastrofer Ubegrenset
Tilbakeholdelse 25 000 / 50 000
Avbestilling 125 000 / 250 000

Under kan du lese mer om de forskjellige områdene forsikringen gir deg dekning på. Det anbefales også å sette seg inn i vilkårene for forsikringen.

Avbestillingsforsikring

Du er dekket av avbestillingsforsikringen når reisen må avlyses av ulike årsaker. Dette kan være akutt sykdom, dødsfall eller ulykke som rammer deg selv, dine eneste reiseledsager eller noen i din eller reiseledsageres nærmeste familie. Du har også dekning om du ikke kan reise på grunn av innbrudd, brann, naturskade eller vannlekkasje i boligen din. Videre er du også dekket dersom du går gjennom en skilsmisse/separasjon eller opphør av samboerskap, innenfor de tre siste månedene før avreisen.

Forsinkelse på reisen

Det er ergerlig når det oppstår forsinkelser på reisen. Reiseforsikring gjør det heldigvis enklere for den forsikrede å komme godt ut av forsinkelsen. Reiseforsikringen vår dekker overnattingsutgifter og merutgifter til mat dersom flyet er forsinket som følge av været eller tekniske problemer. Videre dekker reiseforsikringen alternativ reise slik at du tar igjen planlagt reiserute om du kommer for sent til forhåndsbetalt transport. Grunnen kan være teknisk feil på transportmiddel du har løst billett for, værforhold når du reiser med offentlig transport, og trafikkuhell på offentlig transport, privatbil og taxi. Den dekker også overnatting hvis videre transport ikke er mulig samme dag.

Forsinket bagasje

Selv om det ikke skjer så ofte, er det veldig kjedelig om bagasjen ikke kommer frem. Da er det fint at reiseforsikringen vi tilbyr i yA Kredittkort dekker nødvendige utgifter til innkjøp av toalettsaker og klær dersom bagasjen er mer enn fire timer forsinket ved utreise. Dersom en flyforsinkelse medfører ufrivillig overnatting, og du ikke har tilgang til den innsjekkede bagasjen, er du også dekket.

Reisegods

Forsikringen dekker tyveri eller skade på bagasjen og reisegodset ditt. Innsjekket bagasje som aldri kommer til rette er også dekket på forsikringen (i henhold til transportørens regler).

Egenandel ved skade på leiebil

Dersom du leier bil, og leiebilen blir skadet mens du er på reise utenfor Norden, dekker forsikringen inntil 10 000 av egenandelen (per skadetilfelle). Prisen på en slik forsikring ligger ofte på 300 kroner og oppover hos bilutleieselskapene.

Sykdom på reise

Forsikringen dekker legebehandling, medisin, innleggelse på sykehus, ambulansetransport og andre utgifter knyttet til sykehusopphold. Forsikringen gjelder ved akutt sykdom eller ulykke. Dersom du må utsette hjemreisen eller ikke kan reise videre som planlagt, dekkes merutgifter til reise, kost og losji. Tannlegebehandling utenfor Norge dekkes når du trenger behandling på reisen og det skyldes ulykkesskade.

Sykeledsager: Forsikringen dekker reise og opphold for inntil to pårørende, hvis du ved akutt alvorlig sykdom eller ulykke ønsker deres tilstedeværelse. Det er også et alternativ at din reiseledsager kan være hos deg under sykehusoppholdet.

Hjemtransport er dekket når du må sendes hjem for å få riktig behandling eller legen bestemmer at du må ha videre behandling i Norge etter at akuttbehandling er overstått.

Ulykkesforsikring

Ulykke på reise: Hvis du under reisen blir utsatt for en ulykke som fører til varig medisinsk invaliditet eller død, vil forsikringen sikre deg eller dine etterlatte økonomisk kompensasjon i henhold til vilkårene.

Ansvarsforsikring

Forsikringen inneholder en privatansvarsforsikring. Dersom du som privatperson påfører skade på en annen person eller eiendom, og dermed blir rettslig erstatningsansvarlig, betaler forsikringen erstatningen for deg. Forsikringen gjelder for ansvar oppstått under reise utenfor Norden

Rettshjelpsforsikring

Dersom du under reisen blir involvert i en sivil tvist og trenger advokatbistand før reisen er avsluttet, dekkes dette av forsikringen. Forsikringen gjelder for tvist oppstått under reise utenfor Norden.

Hvem gjelder forsikringen for, og hvor?

Hvem: Forsikringen gjelder for den personen som eier og bruker kortet. I tillegg gjelder forsikringen for resten av husstanden. Det vil si at samboer eller ektefelle og barn, stebarn og adoptivbarn/fosterbarn under 23 år, som har samme adresse som kortholder, dekkes. Personen som eier kortet trenger ikke være med på reisen for at reiseforsikringen skal gjelde for de i husstanden som er på reise. Det er også et krav at du er fast bosatt i Norden og registrert i folkeregisteret.

Forsikringen gjelder inntil tre personer utenfor husstanden, dersom kortinnehaver reiser med andre enn familie. Er det mer enn tre medreisende, er de yngste dekket. Når både husstandsmedlemmer og medreisende skal på samme reise, gjelder forsikringen først for husstanden, deretter for andre medreisende. Andre medreisende dekkes bare dersom antall husstandsmedlemmer er 3 eller færre, inntil 4 personer er forsikret inkludert kortinnehaver.

Avbestillingsforsikringen, reisesyke, hjemtransport og ulykkesforsikringen gjelder ikke personer som er fylt 70 år, men disse kan søke om å tegne utvidet reiseforsikring hos Gouda Reiseforsikring.

I Norge og utenlands: Er du på reise i Norge, vil også reiseforsikringen gjelde. Det er ikke kun utenlandsturer som blir dekket av forsikringen. Dagsturer vil bli dekket dersom du reiser med fly. Du er altså dekket for alle typer reiser, men ikke når du for eksempel skal på jobb, skole eller en tur på butikken.

Les om yA Kredittkort

VANLIGE SPØRSMÅL

Vis flere spørsmål